Nemački za odrasle

Učenje nemačkog jezika predstavlja prioritet današnjice svakog pojedinca koji ima za cilj saradnju

sa kompanijama koje se nalaze na teritorijama nemačkog govornog područja.

Dinamika održavanja nastave

Dinamika odžavanja nastave nemačkog jezika je 2 puta nedeljno po 3 časa ili u skladu sa zahtevom grupe, intezivni kursevi, 3 do 5 puta nedeljno

Termini su usklađeni prema potrebama polaznika, pa je moguće pohađati nemački jezik radnim danima i vikendom, pre podne i uveče.

Pre upisa bilo kog nivoa nemačkog jezika (osim prvog) neophodno je uraditi ulazni test, kojim se određuje realni nivo Vašeg znanja. Na osnovu testa i sugestija visoko kvalifikovanog kadra o individualnim mogućnostima i potrebama, upisujete se na kurs.

Tokom kurseva organizuju se progres testovi koji ukazuju stepen savladanosti i prethodno obrađenih sadržaja.

Završni ispit obuhvata sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku i vokabular, kao i sposobnost pismenog izražavanja, test slušanja i razumevanja govora, usmeni deo koji testira sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku). Opšti kursevi nemačkog jezika ovim dobijaju završnicu, ali i polaznu osnovu za dalje usavršavanje.

Konverzacijski kursevi nemačkog jezika

Koverzacijski kursevi nemačkog jezika predviđeni su za polaznike koji poseduju određeni nivo znanja nemačkog jezika, a žele da usavrše komunikacijske sposobnosti.

Osnovni cilj konverzacijskih kurseva jeste da polaznik prevaziđe barijere u komunikaciji na nemačkom jeziku koje se neosporno javljaju bez obzira na nivo znanja.

Poslovni kurs nemačkog jezika

Poslovni kurs nemačkog jezika je sve više neophodan svakom obrazovanom čoveku, jer je često dovoljan za obavljanje poslova. Organizuje se rema potrebama polaznika, individualno ili u manjim grupama. Poslovni nemački jezik obuhvata različite oblasti: marketing, administracija, komercijalni deo poslovanja, finansijskih i drugih.

U edukativnom centru Wise Owl School, kursevi se mogu prilagoditi potrebama, koje svaki pojedinac ili grupa zahteva.

Kurs nemačkog jezika za medicinare

Nemački jezik za medicinare je uskospecijalizovan kurs, koji je posebno namenjen polaznicima koji su zaposleni u medicinskoj struci.
Edukativni centar Wise Owl School, organizuje kurseve nemačkog jezika za polaznike medicinske struke, kojima je potreban određeni nivo znanja kako bi bili primljeni na određena radna mesta u inostranstvu.

Karakteristike kursa

Namenjen je medicinskom osoblju i osoblju iz gerijatrijske nege. Uslov za pohađanje ovog kursa je završen B1 nivo nemačkog jezika.

B1 nivo podrazumeva da možete da razumete standardni jezik u opštim i svakodnevnim situacijama. Možete da komunicirate relativno tečno na opšte tema kao i na teme iz medicinske/gerijatrijske oblasti.

B2 nivo podrazumeva poznavanje konkretnih i apstraktnih tema uključujući tehničke detalje iz oblasti medicinske/gerijatrijske struke. Na ovom nivou možete da komunicirate razumno i tečno, bez naprezanja sa nekim kome je nemački jezik maternji jezik.

Namenjen je lekarima uz prethodno završen B2 nivo opšteg nemačkog jezika. Kursevi obuhvataju i podrazumevaju veštine i sposobnosti u slušanju, čitanju, pisanju i govoru.

B2 nivo podrazumeva da možete jasno i nedvosmisleno da se izražavate. Uspešno razgovarate i pregovarate, značajno poznajete vokabular neophodan za polja specijalizacije, kao i za većinu opštih tema.

C1 nivo podrazumeva da možete tečno i spontano da se izražava. Upoznati se sa frazama i prepoznajete različite varijante jezika te koristite jezik sa visokim stepenom gramatičke tačnosti.

Ubrzani kurs nemačkog jezika

Edukativni centar Wise Owl School organizuje ubrzani kurs nemačkog jezika za one koji nemaju mnogo vremena. Na taj način dobijate mogućnost da vrlo brzo savladate nemački jezik. Takođe, ovaj kurs mogu pohađati oni koji poseduju znanje ovog jezika, a žele samo da ga obnove.